Lyssna live!

Stadgar

Tyresö närradios stadgar

Antagna 1:a gången vid extra medlemsmöte den 17 januari 2007
Fastställda vid sammanträde den 19 april 2007

1. Föreningens namn, säte och ändamål
Föreningens namn är Tyresö Närradioförening.
Föreningen har sitt säte i Tyresö.
Föreningen är en allmännyttig ideell förening
Föreningen har till ändamål att sammanställa och publicera lokala radio- och TV-program i Tyresö via radio- och Internet-utsändning och att stödja sina medlemmar i denna verksamhet.

2. Föreningens verksamhetsområde
Föreningen bedriver sin verksamhet på två områden:
a) Sändningar arrangerade av föreningsmedlemmar
b) Sändningar arrangerade genom föreningens styrelse genom ett underordnat föreningsföretag (”slingan” med regelbundna sändningar dygnet runt) med stadgar enligt bilaga.

3. Föreningens medlemmar
Föreningens medlemmar är ideella föreningar med verksamhet i Tyresö.

4. Sändningsvillkor
Sändande förening är skyldig att följa de regler för närradiosändningar som utfärdats av myndigheter, av Närradions Riksorganisation och av styrelsen för Tyresö Närradioförening.
Överträdelse av bestämmelser kan medföra att förening avstängs från vidare rätt till nyttjande av föreningens radiosändare.

5. Avgifter för sändningar
Avgift för föreningssändningar bestäms av styrelsen och fastställes i tveksamma fall genom föreningsmötesbeslut. För sändningar av reklamkaraktär erläggs särskild avgift, vars storlek fastställes vid ordinarie medlemsmöte.

6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal, minst fem, ledamöter som väljs för en period av två år vid ordinarie medlemsmöte. Ungefär halva styrelsen väljs vart annat år. Ena året väljs det mindre antalet och det andra året de övriga.
Vid ordinarie medlemsmöte utses ordförande och vice ordförande bland de valda styrelseledamöterna.
Styrelsen har rätt att kalla adjungerade personer som medverkande i för föreningen angelägna uppgifter.
Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer och firmatecknare.
Styrelsen skall senast den 31 januari överlämna räkenskapshandlingarna för det gångna året till revisorerna.

7. Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden. Styrelseledamot kan i angeläget ärende hos ordföranden begära att styrelsen sammankallas.
Styrelsen är beslutmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Sammanträden skall protokollföras och protokollen tillställas revisorerna.

8. Revision
Ordinarie medlemsmöte utser två revisorer för granskning av föreningens verksamhet och styrelsens förvaltning.
Revisorerna skall senast den 15 mars utfärda revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

9. Redovisningsperiod
Föreningens bokslutsår skall vara kalenderår.

10. Medlemsmöte
Ordinarie medlemsmöte skall hållas senast den 30 april året efter bokslutsterminens slut. Kallelse till medlemsmöte utfärdas av styrelsen senast en månad före sammanträdesdagen. Handlingar avseende ekonomisk redovisning och övriga handlingar av betydelse för den fortsatta verksamheten skall finnas tillgängliga senast en vecka före sammanträdet och utsändas till dem som så begär.
Medlemsmöte är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.
Röstning sker öppet utom vid personval, som skall ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval, då lottning avgör.

11. Dagordning vid medlemsmöte
Vid ordinarie medlemsmöte skall dagordning omfatta:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet och vid behov tjänstgöra som rösträknare
4. Sammanställning av förteckning över vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar, en per förening
5. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
6. Fastställande av dagordning
7. Redovisning av föreningens verksamhetsberättelse
8. Redovisning av föreningens resultat- och balansräkningar
9. Revisorernas yttrande över redovisningen och föreningsstyrelsens handläggning av verksamheten
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för redovisningsperioden
11. Behandling av arbetsplan och budget för den fortsatta verksamheten
12. Beslut om årsavgift och sändningsavgift för sändningar av reklamkaraktär
13. Val av styrelse för perioden intill nästkommande ordinarie medlemsmöte
14. Val av två revisorer för tiden intill nästkommande ordinarie medlemsmöte.
15. Val av valberedning
16. Behandling av till styrelsen inlämnade motioner eller förslag som bör redovisas för och handläggas av medlemsmötet. Sådana ärenden skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före medlemsmötet.
17. Behandling av ärenden som framläggs av styrelsen
18. Behandling av övriga ärenden som av mötet anses vara av angelägen karaktär

12. Dagordning vid extra medlemsmöte
Vid extra medlemsmöte skall ordningen för ordinarie medlemsmöte följas, med de undantag som betingas av ärendets eller ärendenas art. Vid extra möte får endast de ärenden behandlas som utgjort underlag för inkallandet av det extra medlemsmötet.

13. Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas om behörig myndighet beslutar detta eller om beslut härom fattats vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie.
Föreningens tillgångar skall därvid i första hand erbjudas Tyresö kommun för användning i kulturfrämjande verksamhet, i andra hand fördelas mellan medlemmarna på lämpligaste sätt.

14. Stadgeändring
Föreningens stadgar kan ändras efter beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav åtminstone det ena skall vara ordinarie medlemsmöte.

 

Stadgar för Tyresö Närradioslinga, Succékanalen 91,4 MHz

Antagna 1:a gången vid extra medlemsmöte den 17 januari 2007

1. Föreningens namn, säte och ändamål
Föreningens namn är Tyresö Närradioslinga, Succékanalen 91,4 MHz.
Föreningen ägs av Tyresö Närradioförening.
Föreningen har sitt säte i Tyresö.
Föreningen är en allmännyttig ideell förening
Föreningen har till ändamål att bedriva radio- och TV-sändningar i Tyresö i form av förinspelat material och att stödja sina medlemmar i denna verksamhet.

2. Föreningens verksamhetsområde
Succékanalen bedriver sin verksamhet genom sändningar dygnet runt, när inga andra prioriterade sändningar pågår, med användning av utrustning tillhörande Tyresö Närradioförening.

3. Föreningens medlemmar
Succékanalens medlemmar är ideella föreningar med verksamhet i Tyresö.

4. Sändningsvillkor
Succékanalen är skyldig att inneha sändningstillstånd och registrera ansvarig utgivare jämte ersättare samt följa de regler för närradiosändningar som utfärdats av myndigheter, av Närradions Riksorganisation och av styrelsen för Tyresö Närradioförening.

5. Avgifter för sändningar
Avgift för föreningssändningar bestäms av styrelsen och fastställs i tveksamma fall genom föreningsmötesbeslut. För sändningar av reklamkaraktär erläggs särskild avgift, vars storlek fastställes vid ordinarie medlemsmöte.

6. Styrelse
Succékanalens styrelse ska bestå av ett ojämnt antal, minst fem, ledamöter som väljs för en period av två år vid ordinarie medlemsmöte. Ungefär halva styrelsen väljs vart annat år. Ena året väljs det mindre antalet och det andra året de övriga.
Vid ordinarie medlemsmöte utses ordförande och vice ordförande bland de valda styrelseledamöterna.
Styrelsen har rätt att kalla adjungerade personer som medverkande i för föreningen angelägna uppgifter.
Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer och firmatecknare.
Styrelsen skall senast den 31 januari överlämna räkenskapshandlingarna för det gångna året till revisorerna.

7. Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden. Styrelseledamot kan i angeläget ärende hos ordföranden begära att styrelsen sammankallas.
Styrelsen är beslutmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Sammanträden skall protokollföras och protokollen tillställas revisorerna.

8. Revision
Ordinarie medlemsmöte utser två revisorer för granskning av föreningens verksamhet och styrelsens förvaltning.
Revisorerna skall senast den 15 mars utfärda revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

9. Redovisningsperiod
Succékanalens bokslutsår skall vara kalenderår.

10. Medlemsmöte
Ordinarie medlemsmöte skall hållas senast den 30 april året efter bokslutsterminens slut. Kallelse till medlemsmöte utfärdas av styrelsen senast en månad före sammanträdesdagen. Handlingar avseende ekonomisk redovisning och övriga handlingar av betydelse för den fortsatta verksamheten skall finnas tillgängliga senast en vecka före sammanträdet och utsändas till dem som så begär.
Medlemsmöte är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.
Röstning sker öppet utom vid personval, som skall ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval, då lottning avgör.

11. Dagordning vid medlemsmöte
Vid ordinarie medlemsmöte skall dagordningen omfatta tillämpliga punkter enligt Tyresö Närradioförenings stadgar.

12. Dagordning vid extra medlemsmöte
Vid extra medlemsmöte skall ordningen för ordinarie medlemsmöte följas, med
de undantag som betingas av ärendets eller ärendenas art. Vid extra möte får
endast de ärenden behandlas som utgjort underlag för inkallandet av det extra
medlemsmötet.

13. Upplösning av föreningen
Succékanalen kan upplösas om behörig myndighet beslutar detta eller om beslut
härom fattats vid ordinarie medlemsmöte i Tyresö Närradioförening eller om
Tyresö Närradioförening upplöses. Föreningens tillgångar skall därvid övergå
till Tyresö Närradioförening eller, om denna upplösts, erbjudas mottagare enligt
Tyresö Närradioförenings bestämmelser.

14. Stadgeändring
Succékanalens stadgar kan ändras efter beslut vid ordinarie medlemsmöte i
föreningen eller vid ordinarie medlemsmöte i Tyresö Närradioförening.